Arendal kirkegård

Arendal bystyre har i møte 30.10.2014, PS 14/146 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan, iht. pbl. 12-12.  Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.