Arendal havn, del av

Arendal bystyret vedtok i bystyremøtet 24. mars 2022, PS 22/47 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for å sanere 3 bygninger, hvorav 2 ligger med Hensynssone bevaring H570.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 2. mai 2022. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.