Alveberget

Arendal bystyre har i møte 01. september 2016, PS 120/16 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser iht. pbl. § 12-12.  Planen ble vedtatt med visse endringer som nå er utført. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område/formål

Alveberget ligger på østsiden av Tromøy, mellom Bjelland og Alvekilen. Planområdet er på drøyt 356 daa. Området får adkomst fra fv 192 fra Spedalen over Øygarden-jordet, rett vest for Alvebergs-platået.

Planen legger til rette for bygging av fritidsboliger på platået. I tillegg åpner den for etablering av småbåthavn i Alvekilen.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.