Agderparken øst, Heftingsdalen

Arendal bystyre vedtok i møte 24. september 2020, PS 20/162 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse av ulik slag.

Området ligger mellom E18 og Heftingsdalen renovasjonsanlegg, rett sør for Longumkrysset, og er omtrent 260 daa stort.

Klage/innløsning/erstatning/frist

Klagefrist 26. oktober 2020.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.