Agderparken nord

Arendal bystyre vedtok i  møtet 11. februar 2021, PS 21/22,  ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser,  iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig. 

Formål

Reguleringsplanen for Agderparken nord har som formål å legge til rette for framtidige næringsområder. Planen er bindende for framtidig arealbruk i området.

Krav om erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.