Agderparken nord, kommunedelplan

Arendal bystyre vedtok i møtet 27. september 2018, PS 18/126, kommunedelplan for Agderparken Nord, med endringer. Vedtaket er fattet i medhold av pbl. § 11-15.

Plankartet er endret iht. bystyrets vedtak.

Formål

Planen avsetter et større byggeområde for næring nord for Stoa.

Vedtaket kan etter pbl § 11-15 ikke påklages.