Småbåthavn Engene - His - Arendal kommune

Småbåthavn Engene - His

Varsel om oppstart av detaljregulering, jfr. plan- og bygningsloven § 12-8.

Område

Eiendommen er uregulert, og arealformål i gjeldende arealdel av kommuneplan er LNF-område på land og Bruk og vern av sjø og vassdrag i sjø.

Eiendommen er omfattet av kommunedelplan for His Bydelssenter. Her er arealet i sjø avsatt til småbåthavn. Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt. 

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av småbåthavn slik beskrevet i kommunedelplan for His Bydelssenter. Det vil i den forbindelse også bli vurdert hvordan arealene på land vil bli disponert, herunder parkering til småbåthavna. Det vil dessuten bli sett på muligheter for å omdisponere deler av eksisterende driftsbygning til boligformål. 

Merknader/frist

Frist for merknader var innen 1. oktober 2022.

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på tlf.  48 07 99 99 eller e-post post@pollenbygg.no.