Øytangen syd

Bystyret har behandlet klagen på vedtak i bystyremøtet 13. desember 2023, sak 23/238. Klagen ble tatt til følge. Dette innebærer vedtak fattet 31 august 2023 er opphevet.
                            
Bystyret vedtok i bystyremøtet 31. august 2023, PS  23/151 reguleringsplan for Øytangen syd med tilhørende bestemmelser. Vedtaket er iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Område

Planområdet for Øytangen syd er på ca. 196 daa og ligger på Tverrdalsøy.

Formål

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av 34 nye fritidsboliger med infrastruktur. I tillegg er det tatt inn 9 tomter fra tilgrenset plan; del av Øytangen vedtatt 22.05.2008. 

Fritidsboligene planlegges på det småkuperte arealet sør, og øst for eksisterende fritidsbebyggelse. De bratte skråningene i sør og mot sjøen i øst planlegges i hovedsak regulert til grønt formål. Småbåtanlegget som tidligere var med i reguleringsplanen er tatt ut. 

Saksgang

Reguleringsplanen ble første gang behandlet i kommuneplanutvalgets møte 26. januar 2022, PS 22/10. Planen ble fremmet for ny 1. gangs behandling i kommuneplanutvalgets møte den 09. mars 2022, PS 22/30. Det ble vedtatt å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn fra 18. mars til 02. mai 2022. Planen var oppe til sluttbehandling i kommuneplanutvalget 24.08.2022, PS 22/85, og i Arendal bystyre 29.09.2022, PS 22/161, hvor saken ble utsatt til møte 31.08.2023, PS 23/151.