Østre Mørfjær

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Østre Mørfjær. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. pbl. §§ 12-1 og 12-8. Plankonsulent er Henning Larsen Architects AS pva. forslagsstiller Arendal eiendom KF. 

Område

Planområdet ligger på Saltrød, om lag 6 km i luftlinje nordøst for Arendal sentrum. Innad i planområdet inngår gnr./bnr. 44/251, 44/271, 44/236, 44/237 og 44/6. Total størrelse på planområdet er ca. 286 dekar.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligfelt. Det planlegges omkring 200 nye boenheter med en variert boligtypologi. Både eneboliger, kjedehus, rekkehus og flermannsboliger kan være aktuelt å regulere for, samt lavblokkbebyggelse og bofellesskap. I tillegg skal det reguleres inn grønnstruktur og LNFR-formål i tråd med kommuneplanen.

I dag er planområdet i det vesentligste ubebygd og skogkledd. Planarbeidet vil være i tråd med kommuneplanen, og er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8.

Merknader/frist innen 18. februar

Har du kommentarer, merknader, opplysninger eller annet som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan de rettes til smari.stav@henninglarsen.com