Ny vei fra Eyde energipark - Neskilen

Hva 

Ny reguleringsplan for ny vei mellom Eyde Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn. Målet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området. Arbeidet for tilrettelegging av Morrow Batteries sin planlagte batterifabrikk er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for tiltaket. 

Mål

Samfunnsmålet for tiltaket er å legge til rette for næringsutvikling i Eyde energipark samt å sikre en sikker og effektiv veiforbindelse fra Arendal Havn på Eydehavn til overordnet veinett. 

Saksdokumenter

Les saksdokumentene

Arendal kommune har i samsvar med pbl. §12-9 utarbeidet planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny veg fra Eyde Energipark til Neskilen. Planprogrammet er utarbeidet etter reglene i pbl § 4-1. Konsekvensutredningen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Planprogram

Høring

Planprogrammet ble lagt ut på høring i seks uker, fra 15. januar til 26. februar 2021. Oppstart av detaljreguleringsplan for strekningen ble også varslet i samsvar med pbl. §§ 12-1, 12-8 og 12-14.

Fastsetting

Planprogrammet for ny vei (datert 10. mai 2021) ble fastsatt i kommuneplanutvalgets møte 19. mai 2021. 
Politisk sak - Ny vei Eyde Energipark - Neskil, fastsettelse av planprogram.

Planområde

Planområdet omfatter alt areal som kan komme til å bli tatt i bruk i forbindelse med bygging og drift av den nye vegen, slik som selve vegtraseen, kryss, tiltak knyttet til vegen, massedeponier, nødvendige anleggsbelter og annet areal. Den endelig planavgrensningen vil bli mindre omfattende enn det området som det varsles oppstart for. Planområdet overlapper ellers med planområdet for Eyde Energipark. Endelig avgrensning mellom de to separate planene avklares gjennom planprosessen.

Innenfor planområdet vil det kunne bli gjennomført befaringer, oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser, arkeologiske registreringer og lignende. Ved slike aktiviteter kan det bli aktuelt å gå inn med maskinelt utstyr. I slike tilfeller vil grunneiere bli varslet særskilt.

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet ta kontakt med prosjektleder Håkon Håversen,  tlf. 90 84 21 01.

Tidsplan

Vår 2022

Reguleringsplan med konsekvensutredning for valgt alternativ. 

Årsskiftet 2021/2022

Høring av rapport fra silingsfase.

Høst 2021

Trasesøk, silingsfase, trasevalg.

Januar 2021: høring av planprogram

Forslag til planprogram blir lagt ut på høring i løpet av januar. 

Høsten 2020

Arbeidet starter. Lage utkast til planprogram.