Ny vei fv. 475 fra Eyde energipark - Neskilen - Arendal kommune

Ny vei fv. 475 fra Eyde energipark - Neskilen

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøtet 12. april, PS 23/34  å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fylkesvei 475 Neskilen - Heftingsdalen med plankart og bestemmelser datert 17. mars 2023 ut til offentlig ettersyn, iht.  pbl. § 12-1

Hensikten med planarbeidet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området. 

Ny fv. 475 vil strekke seg fra Neskilen opp til påkobling ved Kristian Birkelands trasé. Strekningen er om lag 4,6 km lang.

Saksdokumenter

Les saksdokumentene

3D modell

Se planen i 3D modell

Merknader

Frist for merknader var 09. juni.

Hva 

Ny reguleringsplan for ny vei mellom Eyde Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn. Målet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området. Arbeidet for tilrettelegging av Morrow Batteries sin planlagte batterifabrikk er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for tiltaket. 

Mål

Samfunnsmålet for tiltaket er å legge til rette for næringsutvikling i Eyde energipark samt å sikre en sikker og effektiv veiforbindelse fra Arendal Havn på Eydehavn til overordnet veinett. 

Kontakt

Har du spørsmål til høring av planen og planprosessen, kontakt saksbehandler Barbro Olsen, tlf. 92 41 11 06

Har du spørsmål knyttet til utforming og detaljer til veien som foreslås, kontakt:

Marit Hunnes, tlf. 47 38 40 17, prosjektleder i Agder fylkeskommune, eller 
Håkon Håversen, tlf. 90 84 21 01, kontaktperson i Arendal kommune.

Tidsplan

Vår 2023

Offentlig ettersyn i perioden 21. april til 9. juni. Reguleringsplan med konsekvensutredning for valgt alternativ. 

Oktober-november 2022

Høring av rapport fra silingsfase. Rapporten kan du lese her på Agder fylkeskommune sin prosjektside. Høringen starter 17. oktober og varer i 4 uker. 

Vår, sommer, høst 2022

Trasesøk, silingsfase, trasevalg.

Mai 2021

Forslag til planprogram ble fastsatt i kommuneplanutvalgets møte 19. mai 2021.  

Januar 2021: høring av planprogram

Forslag til planprogram blir lagt ut på høring i løpet av januar. 

Høsten 2020

Arbeidet starter. Lage utkast til planprogram.