Hylleveien 7-9

Varsel om oppstart av detaljregulering for Hylleveien 7-9, jfr.  pbl. § 12-8.

Område

Eiendommen er uregulert, og betegnet som eksisterende boligområde i arealdel av kommuneplanen. Området er omfattet av hensynssone H570 – bevaringsverdig bygningsmiljø. Området ligger også i en generell støysone H290 (avvikssone for støy) og deler av området ligger innenfor en faresone H310 - Ras- og skredfare. Det vil bli undersøkt hva sistnevnte faresone har å si for muligheten til å utvikle området.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av boliger i form av konsentrert boligbebyggelse / småhus. Planen er konsentrert om den ubebygde eiendommen 501/506, og det vil samtidig bli sett på muligheten for fortetting på naboeiendommene 501/507 (Hylleveien 7A og 7B) og 501/72 (Hylleveien 9) i bakkant av eksisterende bebyggelse. 

Følgende forutsetninger legges til grunn for planarbeidet:

  • Mur langs Hylleveien bevares på stedet som den er.
  • Det legges til rette for boligbebyggelse uten parkeringsmuligheter i form av tradisjonelt utformet trehusbebyggelse med tradisjonell fasadeoppbygging og takform.

Formålet med varslet:

  • De involverte skal få vite at det nå foreslås laget en plan for området.
  • De involverte skal kunne komme med sine synspunkter, meninger, kommentarer, ideer, når planarbeidet igangsettes.
  • Opplysninger om forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet, bør legges frem så raskt som mulig.

Videre saksbehandling/merknader/frist

Merknader, ideer mv. som kommer inn, vil bli gjennomgått og bli en del av bakgrunnsmaterialet som skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av reguleringsplan for området.

Forslag til reguleringsplan vil så bli behandlet i kommuneplanutvalget og lagt ut til offentlig ettersyn, dersom ikke planforslaget blir avvist. Samtidig vil kommuneplanutvalget fastsette planprogrammet. 

Bystyret foretar den endelige godkjenning av planforslaget, dersom det ikke er innsigelser fra andre offentlige instanser. 

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på tlf. 48 07 99 99 eller e-post post@pollenbygg.no.

Frist for merknader innen 25. november 2022