Eyde Material Park, Longum nord - Arendal kommune

Eyde Material Park, Longum nord

Tilleggsvarsling om mindre utvidelse av planavgrensning - detaljregulering for Eyde Material Park – Longum nord.

Område

I hht. pbl. § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljreguleringsplan etter § 12-3 for Eyde Material Park – Longum nord i Arendal kommune, se planavgrensning.  Oppstart av planarbeid ble varslet den 29. juni 2022, og ble da varslet som «Eyde Material Park – Longum». I dialog med Arendal kommune har man blitt enige om at «Eyde Material Park – Longum Nord» er et mer beskrivende navn for planen. Utkast til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29. juni 2022-01. oktober 2022. Uttalelser mottatt i forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram vil bli oppsummert, kommentert og tatt med videre i arbeidet med planen.
 
Opprinnelig planområde omfatter deler av gnr/bnr 22/1, 25/1, 25/2, 26/2 og 20/16 m.fl., og er på totalt ca. 1200 daa. Utvidet planområde er vist med oransjemarkert stiplet strek. Utvidet planområde omfatter et parti av skogsområdet på gnr/bnr 25/1 og 26/2.

Formål

Utvidelsen skal sikre muligheten for å regulere skogsbilvei med turvei som erstatning for dagens skogsbilvei med turvei. Utvidelsen har et samlet areal på cirka 48 daa, slik at det totale planområdet er cirka 1248 daa.

Merknader til utvidelsen av planområdet

Frist for merknader var innen 22. juni.