Navnesaker - veinavn og stedsnavn

I Arendal kommune har alle veier fått navn, men i forbindelse med byggeaktivitet vil det være behov for nye veinavn.

Nye veinavn

Valg av navn

Kulturadministrasjonen i kommunen lager forslag til vegnavn. Eier og fester, kommunens innbyggere , historielag og andre foreninger kan være viktige bidragsytere for å finne gode navn.  Dersom man lokalt ikke har forslag til navn, vil kommunen foreslå navn med bakgrunn i stedsnavn på kart eller lokal kulturhistorie. Eier og fester har rett til å uttale seg i saker som gjelder skrivemåten av bruksnavn.

Språkrådets stedsnavntjeneste

Språkrådets stedsnavntjeneste gir råd om skrivemåten av stedsnavn. De gir også råd om navnsetting og svarer på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt. Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten før det gjøres vedtak.

Kommunen gjør vedtak

Kommunen gjør formelt vedtak om skrivemåten av adressenavna og fører dem inn i matrikkelen. Vedtak om stedsnavn er endelig og kan ikke klages på. Skrivemåten av stedsnavn kan påklages av offentlig organ og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefrist er 3 uker.

Klage på navnevedtak

I samsvar med "lov om stadnamn" kan offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn uttale seg i ei klagesak.

Når kartverket har reist navnesak, må den sendes på høring, slik at alle som har rett til å uttale seg i saken, får mulighet til det. Det skal settes av to måneder til denne høringen og deretter to måneder til behandling hos navnekonsulentene.
Det er kommunen som skal sende saker på høring, siden den har best kjennskap til hvem som har høringsrett i en sak. Stedsnavnloven § 6 bestemmer hvem som har uttalerett.
Uttalelsen skal begrunnes.

Dersom kravene er oppfylt, og klagen ikke tas til følge av vedtaksorgan, sendes den til Klagenemda for stedsnavnsaker for behandling. Vedtak gjort av nemda er endelige og kan ikke påklages.

Språkrådets brosjyre «Navnsetting av gater og veger», gir god informasjon om behandling av nye veinavn.

§ 6 i lov om stadnamn
§ 10 i lov om stadnamn

Viktige lenker i adresseringsprosessen

  • Lov om stadnamn (stedsnavnloven) gir regler om skrivemåten av stedsnavn og saksgangen  navnesaker.
  • Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) skal sikre tilgang til viktige eiendoms-opplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt.
  • Matrikkelforskriften gir mer utfyllende opplysninger om innholdet i matrikkelloven. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no
  • Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Kartverket er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Alle navnevedtak kommunen gjør, skal føres i dette registeret.
  • Kartverkets adresseveileder er en håndbok i tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkelloven.