Nye mønstre familiekoordinator

Hva tilbyr vi?

Nye mønstre familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet. Vi skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i familiene.

Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Familien tilbys oppfølging i fem år. 

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

  • Barn, unge og foreldre i familiene opplever bedre psykisk helse og livskvalitet
  • Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende
  • Barnas skoleprestasjoner bedres
  • Antall barn og unge som bor i boliger som er trangbodde eller har dårlig standard er redusert
  • Barna bor i et stabilt miljø over tid
  • Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
  • Familienes økonomiske situasjon er oversiktlig, forutsigbar og håndterbar

Nye mønstre er en frivillig tjeneste. Tilbudet inngår i et forskningsprosjekt som også er frivillig å delta i. 

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er familier med vedvarende lav inntekt hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap.

Hvordan få tilbudet?

Det er kommunens tjenester som søker familien inn til inntaksteamet. Tjenestene kan være NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage, helsestasjon eller andre tjenester.

Du kan ta kontakt med den tjenesten du eventuelt har oppfølging av eller Nav hvis du ønsker mer informasjon om dette tilbudet. 

Kontakt oss

Familiekoordinatorer

Karianne Ekløff-Svaland
Tlf: 94 83 73 56

Heidi Eiker
Tlf: 97 50 22 92

Ring oss på dagtid eller send oss en e-post. 

Om forskningsprosjektet

Nye mønstre - trygg oppvekst er et forskningsprosjektet i samarbeid mellom samarbeidskommunene og NORCE Norwegian Research Center, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitet i Agder og University of Aberdeen.

Forskning viser at lav inntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte kan gå i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt selv har lav inntekt som voksne. Målet med prosjektet er å bryte dette mønsteret hvor utfordringene overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Familiekoordinator vil jobbe sammen med familien for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet, og bedret helse.

Les mer om forskningsprosjektet.

For tjenestene

Henvendelsesskjema til familiekoordinator. (DOCX, 70 kB)