Godkjenning og dispensasjoner

Midlertidig dispensasjon 

Dispensasjon kan innvilges for inntil ett år om gangen. Bruk skjemaet for å søke om dispensasjon fra: 

  • utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer eller pedagogisk leder
  • norm for pedagogisk bemanning
  • norm for grunnbemanning

Søknad om dispensasjon

Etablering eller utvidelse 

For å etablere ny eller utvide en eksisterende barnehage må du søke om godkjenning. 

Søk om etablering/utvidelse