Barnehagevedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Arendal

GJELDENDE FRA 01.08.2023.  

§ 1.      EIERFORHOLD OG FORVALTNING.

Barnehagene eies og drives av Arendal kommune. Barnehagene drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om barnehager med forskrifter, og retningslinjer fastsatt av

Utdanningsdirektoratet, samt av kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.  

§ 2.      FORMÅL.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen, skal samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.    

§ 3.      BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

 • § 3.1. Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.  

 • § 3.2. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Enhetsleder/styrer for barnehagen har møte- og uttalerett, men ikke stemmerett. Enhetsleder/styrer er sekretær for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Enhetsleder/styrer er ansvarlig for at dette blir gjort.  

§ 4.      TAUSHETSPLIKT.

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven fra §§ 13 til 13 f. jf lov om barnehage § 44.  

§ 5.      OPPLYSNINGSPLIKT.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 45 og 46.  

§ 6.      POLITIATTEST.

Etter lov om barnehager § 30 skal alle som arbeider og oppholder seg regelmessig i barnehage, legge fram tilfredsstillende politiattest.

 §7.       SAMORDNET OPPTAK.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn i samsvar med lov om barnehager § 17 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Opptak av barn regnes som et enkeltvedtak og kan etter Forvaltningsloven § 28 påklages.

Kommunalt klageutvalg er klageinstans.   

Arendal kommune har hovedopptak hvert år med søknadsfrist 1. mars, men foreldre/foresatte kan søke hele året. Uriktige opplysninger i barnehagesøknaden kan føre til oppsigelse av barnehageplass.

 § 8.      OPPTAKSKRETS.

Som hovedregel tildeles barnehageplassene til foreldre/foresatte som er bosatt eller skal bosette seg i Arendal kommune. Ved barnehageoppstart må barnet være folkeregistret i Arendal. Ved flytting ut av kommunen kan plassen beholdes ut påbegynt halvår.

 § 9.      OPPTAKSPERIODE.

Barn som er tildelt barnehageplass, beholder plassen ut juli måned det året barnet begynner på skolen, eller til oppsigelse skjer fra en av partene. 

 § 10.    OPPTAKSKRITERIER.  

Arendal kommune har opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 18
 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferds vansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir ikke rett til fortrinn ved opptak.

 1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- august har rett til plass i barnehagen fra august det året de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august. 

Dersom det ikke er ledig barnehageplass der du har søkt, kan du få tilbud om andre barnehager i Arendal.  Vi prøver å finne plass i nærheten av der du har ønsket plass. Retten til barnehageplass innfris når du har mottatt tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 16 prioriteres søkere etter følgende kriterier:

 1. Femåringer som ikke har barnehageplass.
 2. Familie med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i den forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.
 3. Søsken. Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.
 4. Øvrige søkere
 5.  

Barn uten rett til plass etter barnehageloven § 16.

Barn uten rett til plass i opptaksåret er:

 1. Søknad om plass er mottatt etter 1.mars i opptaksåret
 2. Barn som fyller ett år senere enn 30. november i opptaksåret  

 § 11.   FORELDREBETALING OG KOSTPENGER

Arendal kommune følger nasjonal makspris for foreldrebetaling og inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid som vedtas i statsbudsjettet.

Bystyret fastsetter betalingssatser for kost.

Betalingssatsene vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Endringer av «Regler for foreldrebetaling i Arendal kommune» gjøres av Arendal bystyre. Mulige endringer skal meddeles foreldrene skriftlig og i god tid, minst 3 måneder, før iverksetting.

Endringer i regelverk eller betalingssatser som er til fordel for foreldrene kan bystyret vedta iverksatt umiddelbart etter at vedtak er fattet.

Se for øvrig eget regelverk for foreldrebetaling.

 § 12.    OPPSIGELSE.

 1. Gjensidig oppsigelsesfrist av barnehageplass er en måned regnet fra den 1. i hver måned, unntak. Se punkt c) nedenfor.
 2. Det må betales for plassen til oppsigelsestidens slutt.
 3. Hvis barnets plass sies opp etter 31.mars, må det betales for plassen ut barnehageåret.
 4. Barnehageeier vil også si opp avtaleforholdet ved manglende foreldrebetaling.

 § 13.    ÅPNINGSTID OG FERIER.

De kommunale barnehagene har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30. 

Ytterligere utvidelse av åpningstid kan gjøres ved den enkelte barnehage ved vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagene har åpent alle årets virkedager med unntak av sommerstengt.

Se barnehagenes egne hjemmeside.

Det holdes stengt 5 avtalebestemte kurs- og planleggingsdager, samt jul- og nyttårsaften. 

Det betales for 11 måneder per år i den hensikt at barn i Arendal kommune skal ha minst 4 uker ferie hvorav 3 sammenhengende om sommeren. Foreldre må melde ifra om hvilke uker barnet ikke kommer i barnehagen i sommerferien innen 1.mai hvert år. 

Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.

§ 14.    AREALUTNYTTING.

Arendal kommune følger barnehagelovens veiledende arealnorm som er 4 kvm netto pr barn over 3 år, og 5,3 kvm netto pr barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Naturbarnehager har egne bestemmelser.

§ 15.    HELSETILSYN.

Barnehagene står under tilsyn av helsemyndighetene. I henhold til lov om barnehage § 50 skal det legges fram erklæring om barnets helse når barnet begynne i barnehagen.

Erklæringen oppbevares i barnehagen i den tiden barnet har plass i barnehagen.  

§ 16.    FORSIKRING.

Barn som har plass i kommunal barnehage er forsikret i oppholdstiden og på vei til og fra hjem/barnehage.

 § 17.    INTERNKONTROLL - HMS

De kommunale barnehagene skal følge det til enhver tid gjeldende system for dokumentasjon i forbindelse med internkontroll og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som er vedtatt for virksomheter i Arendal kommune. HMS – systemet skal ivareta både barns og voksnes fysiske og psykiske arbeidsmiljø.

§ 18.    INTERNKONTROLL – BARNEHAGELOVEN

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter følges, jf. § 9 i barnehageloven 

§ 19. VEDTAK SOM KAN PÅKLAGES.

Enkeltvedtak som gjelder barns og /eller foreldres/foresattes retter og plikter kan påklages, så som avslag på barnehagesøknad, oppsigelse, fastsettelse av den enkeltes barnehagebetaling.

Klagefrist er 3 uker regnet fra tidspunkt underretning om vedtak nådde vedkommende part. Klagen sendes den myndighet som har fattet vedtaket. Det foretas undersøkelser, herunder om klagefristen er overholdt. Myndigheten kan oppheve eller endre vedtaket om den finner klagen begrunnet. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til klageinstansen som fatter endelig avgjørelse. Kommunens klageutvalg er klageinstans når det gjelder enkeltvedtak innenfor barnehageområdet. Unntak er timer til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven, hvor Statsforvalteren er klageinstans.  

§ 20. ENDRINGER.

Eventuelle endringer av vedtektene foretas av bystyret.