Villaveien 3A

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er boligbygg. Frist for merknader er 19. oktober.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 26. august 2020, sak 20/73, å legge nevnte planforslag, alternativ B ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å rive tidligere barnehagebygg på eiendommen og bygge et boligbygg i inntil 4 etasjer med maksimum 12 boenheter.

Område

Planområdet omfatter gnr. 306, bnr. 428 og noe offentlig veiformål, og er totalt 3,56 daa stort.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 19. oktober 2020 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 4. september til  19. oktober 2020.