Villaveien 3A

Vedtatt reguleringsplan for Villaveien 3A. Formålet er boligbygg. Klagefrist er 28. juni.

Arendal bystyre har i møte den 27. mai 2021, sak 21/117 vedtatt ovennevnte reguleringsplan, med visse endringer, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive tidligere barnehagebygg på eiendommen og bygge et boligbygg i 2 etasjer med parkeringskjeller og utnyttbart loft, totalt 4 etasjer, med maksimum 12 boenheter. Utformingen skal være tradisjonell. 

I bystyrets vedtak ble det vedtatt følgende endringer; 

«Bystyrets vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljreguleringsplan for Villaveien 3A med plankart datert 11.06.2020 og bestemmelser datert 13.11.2020, med følgende endringer: 

  • Bestemmelsen pkt. 3.2.1 første setning endres til «Innenfor område BKS kan det oppføres boligbygg. Det tillates etablert maksimalt 6 stk. boenheter innenfor planområdet.»
  • Reg. bestemmelsene pkt. 3.2.2 første setning endres til maks mønehøyde for boligbygg er kote + 39,5 og maks gesims på kote +38. 
  • Plandokumentene må endres før vedtaket effektueres.»

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes til innen 28. juni 2021 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no 

Krav om innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.