Tangen allé 36-39

Offentlig ettersyn av planforslag for Tangen allé. Frist for merknader 06. februar.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøtet 8. desember, PS 21/143 å legge planforslag for Tangen allé 36-39 ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. 

Planforslaget lå ute på høring fra 17. desember 2021 til 11. februar 2022. På grunn av innsigelse fra Statsforvalteren i Agder er det gjort flere endringer i planforslaget, og revidert forslag legges nå ut på et begrenset ettersyn. Endringene er omtalt i detalj i vedlegget Revisjonsnotat.  

Formål

Planforslaget åpner for transformasjon av området med rivning av dagens industribygg, oppføring av nye boligbygg med rundt 220 boenheter og tilhørende infrastruktur, samt fornyelse av friområdet.

Merknader/frist 6. februar 

Har du merknader til endringene i planforslaget sendes de til Arendal kommune.

Send merknader pr. post

Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad

Send innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no

Plankartet kan også sees på vårt kartinnsyn under kartlaget reguleringsplan på høring.