Tangen allé 36-39

Forslag til detaljplan er nå ute til høring. Formålet er transformasjon til boligbebyggelse m.m. Frist for merknader 11. februar.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøte 8. desember, PS 21/143 å legge planforslag for Tangen allé 36-39 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formål

Planforslaget åpner for transformasjon av området med rivning av dagens industribygg, oppføring av nye boligbygg med rundt 220 boenheter og tilhørende infrastruktur, fornyelse av friområdet og etablering av nytt vannsportsenter.

Merknader/frist

Saksdokumentene er lagt ut på denne siden, og ligger også til gjennomlesning på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 17. desember til 11. februar 2022. Plankartet kan også sees på vårt kartinnsyn under kartlaget reguleringsplan på høring.
Her kan du se planen i 3D innsynsmodell

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 11. februar 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no