Tangen allé 36-39

Bystyret vedtok i bystyremøtet 30. mars 2023, sak 23/41, reguleringsplan for Tangen allé 36-39 med tilhørende reguleringsbestemmelser., iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet ligger på Tangen, Hisøy, og er på 222 dekar. Reguleringsplanen åpner for å transformere dagens industriområde (bygning og asfalterte flater) til et attraktivt boligområde og rekreasjonsområde for allmennheten. Boligområdet skal ha varierte leilighetsstørrelser og gode uteoppholdsområder. Dagens industri-bygg skal rives, og nye leilighetsbygg for 180-250 boenheter med tilhørende grå og blågrønn infrastruktur etableres i området.

Klage/innløsning og erstatning

Klagefrist var innen 5. mai 2023.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.