Rore-Lindtveit, ny hovedvannledning

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er ny hovedvannledning. Frist for merknader 31. august.

På vegne av Arendal kommune,  v/ kommunalteknikk, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS og Aprova AS setter i gang med detaljregulering mellom Arendals vannbehandlingsanlegg ved Rore i Grimstad kommune og høydebassenget ved Lindtveit i Arendal kommune (jf. pbl. § 12-3 og § 12-8 annet ledd).

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter bl.a. deler av halvøya mellom vannet Rore og Nidelva fra veien Teglverkveien, vannbehandlingsanlegget ved Teglverkveien via Hasleåsen, Hovet, Myra, krysser Nidelva, området Lindtveit og opp til eksisterende høydebasseng. Planområdet er på ca. 285 daa. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom eksisterende vannbehandlingsanlegg ved Rore og eksisterende høydebasseng ved Lindtveit. Dette er nødvendig for å ha bedre sikkerhet i den kommunale vannforsyningen, og for å øke leveringskapasiteten. 

Krav om konsekvensutredning

Behov for konsekvensutredning er vurdert i forhold til: Forskrift om konsekvensutredninger med ikrafttredelse 01.07.2017 kap. 2 og 3, samt vedlegg I og II, jf. PBL §12-3. Tiltaket faller inn under § 8a, vedlegg II og bokstav J (vannledningsanlegg over større avstander). Konsekvensutredninger (KU) skal gjennomføres. 

Innspill, medvirkning, frist

Utbygger/tiltakshaver legger opp til god dialog med berørte grunneiere, organisasjoner, barn og unge, m.fl.

Har du kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, KU eller utbyggingsavtale sendes de skriftlig innen 31. august 2022 til: 
ViaNova Kristiansand AS, Gyldenløves gate 1c, 4611 Kristiansand, e-post: even.lorentsen@vianova.no, tlf. 91 65 58 48

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Dette vil bli ivaretatt samlet av 
konsulenten/utbygger og innspill til planarbeidet vil følge saken ved 1. gangs behandling av planen.