Molandsveien 339

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for næringsbebyggelse. Frist for merknader 1. juli.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til detaljregulering, jfr plan- og bygningsloven § 12-8.

Arealplanstatus

Eiendommen er uregulert og betegnet som område for fremtidig næringsvirksomhet i arealdel av kommuneplanen (område N1 - kode 1300). I tillegg er deler av området omfattet av en hensynssone – nedslagsfelt drikkevann (H110_02). Longumvannet er reservevannkilde for Arendal kommune, og denne sikringssonen omfatter hele strandsonen til vannet.

Område

Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av næringsbebyggelse i tilknytning til eksisterende næringsbebyggelse på nabotomten (tidligere Lona Listehøvleri).

Planområdet omfatter deler av eiendommen 24/1 og veiarealer langs E18 for å se på utforming av kryss og frisikt.

Informasjon

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom, tlf. 480 79 999 eller e-post post@pollenbygg.no.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget  sendes de skriftlig innen 1. juli 2019 til:
Pollen Bygg & Eiendom
Kirkebakken 13
4836 Arendal
eller på e-post post@pollenbygg.no

Fant du det du lette etter?