Klinkelia

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving av reguleringsplan for Klinkelia. Frist for merknader er 2. september.

Kommuneplanutvalg vedtok i møte 19. juni 2019, PS 19/94, å legge forslag om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Klinkelia ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10 og § 12-14.

Formål

Formålet med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som foreldet. Planen hjemler dels en utbygging som strider mot kommuneplanens arealdel. For de bebygde områdene er det avvik mellom reguleringsplanen og faktiske forhold. Området er regulert til bolig. 

Fremtidig behandling

Opphevingen av reguleringsplan innebærer at fremtidig saksbehandling vil skje etter kommuneplanens arealdel. De eksisterende boligene er i kommuneplanen 2019-2029 vist som eksisterende boligområde.

Merknader/frist

Har du merknader til forslaget sendes de skriftlig innen 2. september 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?