Hisøy, vestre del

Offentlig ettersyn

Arendal kommuneplanutvalg vedtok i møte 10.10.18, sak 18/150, å legge forslag om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Hisøy Vestre del ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10 og § 12-14.

Formålet med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og mangler styringshjemmel. Planen regulerer et større område på Hisøy til bolig. Flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner. Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2023 i hovedsak vist som eksisterende boligområde og hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. En mindre del er vist som LNF-område. Hensynssonen innebærer at reguleringsplanen skal styre arealbruken. Dette gjelder områder der det er nyere reguleringsplaner som styrer arealbruken. 

Saksdokumentene er også lagt ut i papir-form på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. 

Spørsmål kan rettes til Gidske Houge. Evt. merknader må sendes skriftlig til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 30.11.18. 
 

Oppheving av reguleringsplan

Det er startet et arbeid med oppheving av gjeldende reguleringsplan for Hisøy, Vestre del, vedtatt 03. februar 1955, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Gjeldende reguleringsplan anses som utdatert og har ingen styringshjemmel.

Formål

Planen regulerer et større område på Hisøy til boligområde. Flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner.

Kommuneplanen angir områdene med formål bolig og LNF (landbruk- natur- og friluftsliv) og hensynssone for videreføring av reguleringsplan.

Planarbeidet vil utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan.

Merknader/frist

Saksdokumentene ligger i papirform på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Frist for merknader til planarbeidet var innen 17. september 2018.

Fant du det du lette etter?