Gamle Stokken skole

Offentlig ettersyn av detaljplan. Formålet er oppføring av ny boligbebyggelse. Frist for merknader er 29. januar 2021.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 17. juni 2020, PS 20/69, å legge planforslaget for Gamle Stokken skole ut til offentlig ettersyn og høring forutsatt en del endringer. Endringspunktene fremkommer av saksprotokollen fra møtebehandlingen.

Forslagsstiller har i tråd med endringspunktene i vedtaket revidert planforslaget. Planen legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 11. desember 2020 – 29. januar 2021.

Kort beskrivelse av planen

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å kunne rive all eksisterende bygningsmasse til tidligere Stokken skole for å kunne oppføre ny boligbebyggelse. Det er i planen lagt opp til å kunne bygge både frittstående eneboliger, kjedede eneboliger og/eller firemannsboliger. Til sammen er det planlagt 12 nye boliger i dette område.

I tillegg omfatter planen et område ned mot vest hvor det er planlagt å kunne oppføre en lavblokk med inntil 6 nye boenheter.

Det er planlagt 2 nye lekeplasser innenfor planområdet for den nye boligbebyggelsen, samt ny infrastruktur som veg, VA og renovasjon.

Det er satt av en hensynssone på 5 m langs sørsiden av planområdet mot gravplassen tilhørende Stokken kirke. Innenfor dette området er det ikke tillat å fjerne eksisterende vegetasjon. Det for å sikre at den naturlige avskjermingen mot gravplassen opprettholdes. 

Merknader/frist 

Høringsdokumentene er tilgjengelige i papirform på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Plankartet vil være tilgjengelig digitalt i vår kartinnsynsløsning under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Merknader må sendes skriftlig innen 29. januar 2021 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no