Gamle Stokken skole

Vedtatt detaljplan for Gamle Stokken skole. Formålet er boligbebyggelse. Klagefrist 02. juli 2021.

Arendal bystyre vedtok i møte den 29. april 2021, PS 21/97 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Reguleringsplanen for Gamle Stokken skole har til hensikt å rive all bygningsmasse for tidligere Stokken skole og eksisterende bolig på gnr./bnr. 43/23. Det er planlagt for en ny 6-mannsbolig, to 4-mannsboliger og syv eneboliger.

Informasjon

Dokumentene vil være tilgjengelige på servicetorget i 1. etasje i Arendal rådhus i perioden frem til klagefristen utløper. 

Eventuelle klager, krav om erstatning/innløsning

Iht. pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Agderposten fredag 11. juni 2021.  Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 02. juli 2021. (minst 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 02. juli 2021 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no