Eyde Material Park, Longum

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er næringsarealer. Frist for merknader 7. september.

På vegne av Otra Holding AS gir Dagfin Skaar Rådgivende ingeniører AS med dette melding iht. pbl. § 12-8er satt i gang. 

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendige store næringsarealer i tilknytning til Eyde Energipark. Batterifabrikken som etableres i Eyde Energipark vil medføre andre store næringsetableringer både i form av underleverandører, servicefunksjoner, aktører som benytter returvarmevann og andre nyetableringer innenfor plasskrevende virksomheter og/eller transportintensive lager- og logistikkvirksomheter. Sorteringsanlegg for avfall vil også være aktuelt.

Planen er av en slik størrelse og omfang at det utløses krav om konsekvensutredning for planer etter pbl. etter følgende paragrafer:

§ 2-d, Områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål
§ 2-f, reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 1, vedlegg 1, punkt 1 – Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar

Medvirkning

Forslagsstillerne ønsker å invitere til medvirkning fra innbyggere, lokalsamfunn og andre berørte parter så tidlig i prosessen som mulig. Først på medvirkningsplanen er:

Fysisk møte: Thon Hotel Arendal Tyholmen, 10. august kl. 16.00

Merknader/innspill/frist

Har du merknader og innspill som kan være relevante ifm. oppstart planarbeidet sendes de innen 7. september  til:

Dagfin Skaar Rådgivende ingeniører AS
v/Eirin Reinskou, Postboks 2523,
4678 Kristiansand
eller per epost til: eirin@dagfinskaar.no

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.