Bli med på digital informasjonsmøte 21. januar

Når? 21. januar fra 18:00 - 19:15
Hvor? Via Teams - lenke kommer 

Vi informerer om oppstart av planarbeidet, foreløpige planer for batterifabrikken og prosessen med planarbeid og medvirkning.

Møtet er åpent for alle og du trenger ingen innlogging eller brukerprofil for å delta. Du kan sende inn spørsmål i chat underveis i møtet. Vi ber alle om å bruke for- og etternavn. Du kan også sende inn spørsmål til informasjonsmøtet på forhånd. Send dine spørsmål til Geir Rognlien Elgvin

Velkommen! 

Eyde energipark

Varsel om oppstart av områdeplan. Formålet er tilrettelegging for næringsarealer. Frist for merknader er 31. januar 2021.

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på planavgrensningen, jf. pbl. §12-8. Området skal områdereguleres, jf. pbl. §12-2.  Det kunngjøres samtidig at forslag til planprogram for Eyde energipark legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget omfattes av forskriftens § 6, bokstav a.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsarealer for industriformål i Eyde energipark, med tilhørende infrastruktur, adkomst og grønnstruktur. Planområdet omfatter eksisterende renovasjonsanlegg i Heftingdalen. Grensesnitt mot planlagt næringsareal avklares i planprosessen.

Det avholdes digitalt informasjonsmøte i forbindelse med kunngjøringen, 21. januar 2021, kl. 18.00. 

Forslagsstiller er Arendal Eiendom KF.

Har du spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Stærk & Co as, v/ Lisbet Zeiffert tlf. 90 93 66 20, e-post lrz@staerk.no.

Merknader til planarbeidet, eller planprogrammet sendes skriftlig innen 31. januar 2021 til:
Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no

Du kan også sende inn merknader på skjema via vår kartløsning.