Agderparken nord

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er næring. Frist for merknader er 28. august.

Kommuneplanutvalget har i møte 17. juni 2020, PS 20/68 vedtatt å legge reguleringsplan for Agderparken Nord ut til offentlig ettersyn, med endringer. Dokumentene er nå endret i henhold til utvalgets vedtak.

Planforslaget

Planområdet ligger på sørsiden av Frolandsveien, mellom Stoa og Libru. Planområdet er på 644 daa. Planforslaget åpner for næringsformål med tilhørende infrastruktur. Hovedintensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av produksjons- og håndverksbedrifter, entreprenørforretninger, lager, engros/importforretninger, verksteder mv.

Høring av to alternativer

Reguleringsplanen omfatter et svært stort område, og utbyggingen vil få konsekvenser både for landskap og omkringliggende bebyggelse og friluftsinteresser. Rådmannen anbefalte på denne bakgrunn flere endringer for kommuneplanutvalget for å forbedre planforslaget. Kommuneplanutvalget vedtok endringene, men ønsker å signalisere at det kan være aktuelt å endre disse tilbake ved andregangsbehandlingen etter innspill fra Arendal Eiendom KF.

Innspillet fra Arendal Eiendom viser til at kravene gir dyrere næringstomter. Det er også vist til at det ikke er tilsvarende krav i reguleringsplan for Agderparken Øst / Heftingsdalen som nå er ute på høring. Innspillet ligger vedlagt i høringsdokumentene. Rådmannen svarte ut dette innspillet i behandlingen av saken med at de to områdene er vidt forskjellige hva gjelder eksisterende infrastruktur og omgivelser, noe som resulterer i et behov for strengere krav for Agderparken Nord.

Bestemmelsene er på denne bakgrunnen lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer. Vi ønsker innspill på begge alternativene. Forskjellene omfatter følgende tema:

  • Landskap: Her er det satt krav om minste jorddybde på alle fyllingene, samt krav om beplantning og ulik helningsgrad på de største og mest eksponerte fyllingene.
  • Friluftsliv: På befaringen viste det seg at inntegnet turvei o_GT berodde på en misforståelse mellom forslagsstiller og grunneier. Kobling til turveien er sikret gjennom o_GKG1. Det kan bli aktuelt til andregangsbehandlingen å ta ut turvei o_GT.
  • Mobilitet: Her er det satt krav om minste andel ladeplasser for bil, krav om etablering av leskur ved holdeplass og flere krav til sykkelparkeringene.
  • Fylkesveiene: Her ble rekkefølgekrav om etablering av kryss, fylkesvei og gang- og sykkelvei knyttet til anleggsarbeid og ikke bebyggelse. Det ble forbud mot etablering av fylling i regulerte vegetasjonsskjermer. Dette er områdene som ligger innenfor byggegrensen mot fylkesveiene. Det ble krav om opptegning av passeringslomme / venstresvingfelt på Frolandsveien. Dette ligger nå vedlagt planforslaget. Skissen viser siktlinjer og hvordan 2 vogntog kan stå og vente.  Etablering av venstresvingfelt vil medføre en større ombygging med kanalisering i krysset og flytting av bussholdeplassen lenger mot vest med tilhørende terrenginngrep.  I tillegg vil man sperre for venstresving til/fra boligene ved Assævannet.
  • Overvann: Det er satt krav til fallretning i tråd med VA-rammeplan, samt tatt inn rekkefølgekrav om etablering av overvannssoner før anleggsarbeid startes i tilgrensende områder.
  • Støy: Det er satt rekkefølgekrav om støydempende tiltak på seks bygninger.

Det kan bli aktuelt til andregangsbehandlingen å fjerne disse bestemmelsene, turvei o_GT og krav til ombygging av krysset ved Frolandsveien.

Offentlig ettersyn

Saksdokumentene ligger nederst på denne siden. I tillegg ligger høringsdokumentene i papir form på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Plankartet vil også være tilgjengelig digitalt i vår kartinnsynsløsning under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Merknader/frist

Har dere merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 28. august 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no