Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med en revisjon av kommuneplanens arealdel har startet opp. Planprogrammet er nå ute på høring, med høringsfrist 13. mai 2024.

 Oversikt over prosessen

Medvirkning: registrer din badeplass

Arendal kommune jobber for tiden med revisjon av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse ønsker vi innspill til hvilke steder våre innbyggere bader fra.

Kjenner du til en badeplass som vi kanskje ikke allerede vet om?

Registrer badeplass i vår kartløsning

Kommunens arealdel 2024 - 2034 - oppstart av planarbeid

Arendal kommune varsler med dette oppstart av planarbeid for en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningsloven § 11-12 og kommuneplanutvalgets vedtak 13. mars 2024, PS 24/32.  

Sakens dokumenter

Forslag til planprogram

Protokoll 24/32

Saksfremlegg

Høring av planprogram 

Forslag til planprogram beskriver hvordan planprosessen skal foregå, omfang, innhold og fokusområder.  I påvente av en vedtatt samfunnsdel, vil denne revisjonen bestå av en begrenset revisjon av arealdelen. Revisjonen vil i hovedsak bestå av plantekniske forbedringer for å gjøre plangrunnlaget bedre. Målet med kommuneplanarbeidet er å revidere kommuneplanens arealdel slik at man får en arealplan som er forutsigbar, offensiv og bærekraftig.  

Følgende sentrale tema skal prioriteres i denne revisjonen av kommuneplanens arealdel: 

  • Byggegrenser langs sjø/elv  
  • Boligformål: LNF- spredt 
  • Mobilitet  
  • Massehåndtering  
  • Arealregnskap  
  • Planvask og planteknisk gjennomgang, samt forbedring av bestemmelser og retningslinjer  
  • Innspill til kritisk infrastruktur/nødvendige offentlige formål  

I planprogrammet er de utvalgte temaene beskrevet nærmere. Planprogrammet lister opp flere krevende tema, men arbeidet med dette vil være konkrete forbedringer av dagens plan som vil gi en større forutsigbarhet og styrke interessene til Arendals befolkning.  

Planprogrammet åpner ikke for nye arealinnspill i denne begrensede revisjonen. Det planlegges for en full revisjon av arealdelen fortløpende etter denne revisjonen. Denne vil da kunne vurdere arealplaninnspill basert på en oppdatert samfunnsdel som da vil foreligge.    

Innspill/frist 13. mai 2024

Frist for å gi innspill til planprogrammet er 13. mai 2024.  Merk innspillet med «Kommuneplanens arealdel». 

Send innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no

Politisk styringsgruppe

Kommuneplanutvalget

Prosjekteier

Kommunalsjef Anne Cathrine Haugland

Arbeidsgruppe

Malene Huvestad Rødbakk
Kristin Fløystad
Gidske Houge 
Simon Ludvigsen
Maiken Imeland Moen
Mari Skjåk Astad
Håkon Håversen