Kommunedirektør

Karl Mork er konstituert kommunedirektør i Arendal kommune. 

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. 

Kommunedirektøren har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Pressebilder

Kommunedirektørens ledergruppe på Flickr.