Arbeidsgiverstrategi for Arendal kommune

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Måten vi løser oppgavene våre på betyr mye for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Verdiene vi står for skal henge sammen med andre vedtatte planer for kommunen vår.  

Kommuneplanens samfunnsdel og bærekraftsmålene den bygger på er spesielt viktig fordi den er laget sammen med flere – for hele kommunen.  

Hvem gjelder strategien for?

Arbeidsgiverstrategien er vedtatt av bystyret og gjelder for alle ansatte, inklusive ledere, i Arendal kommune. I tillegg har bystyret selv tatt initiativet til og vedtatt at det avsluttende avsnittet om etisk refleksjon også skal gjelde for folkevalgte.

Her kan du se filmen som er laget for den nye arbeidsgiverstrategien.
Bla i folderen - en kortversjon av strategien

Samfunnsoppdraget

FNs bærekraftsmål og kommuneplanen

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene forplikter medlemslandene og er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle nasjonale, regionale og lokale strategier for bærekraftig utvikling. Basert på en vurdering av hvilke mål som representerer både utfordringer og store muligheter lokalt, har Arendal kommune valgt å fokusere på disse ti målene: 

FNs bærekraftsmål

 • God helse  
 • God utdanning 
 • Likestilling mellom kjønnene 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 • Mindre ulikhet 
 • Bærekraftige byer og samfunn 
 • Stoppe klimaendringene 
 • Liv under vann 
 • Fred og rettferdighet 
 • Samarbeid for å nå målene 

Fra kommuneplanen er det særlig målene om likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer, god helse og samfunn og samarbeid som gir føringer for arbeidsgiverstrategien, men alle målene har relevans og må tas hensyn til.  

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å realisere kommunens samfunnsoppdrag. Vi har tillit til våre medarbeidere. Alle medarbeidere vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Vi forventer faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede.  

Medarbeidere, ledere og bystyret skal være bevisste på at det vi gjør og sier danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle vi som jobber i og for Arendal kommune skal jobbe for at innbyggerne har en positiv opplevelse av oss som organisasjon og tjenesteleverandør. I møter med kommunens innbyggere skal kommunens ansatte opptre høflig, forståelsesfullt, løsningsorientert og kompetent. Medarbeidere må stå for sine vurderinger og handlinger. Arbeidet vi utfører skal følge lover, regler, retningslinjer og vedtak. Alt arbeidet vårt skal tåle offentlig oppmerksomhet.  

Vi må være bevisste på ytringskultur og ytringsklima, både i jobb og som privatpersoner. Som medarbeidere i Arendal kommune har vi friheten til å delta og engasjere oss på vegne av kommunen og som privatpersoner. Likevel er det viktig å være bevisst rollene våre. Hold deg oppdatert på kommunens «Vær varsom-plakat». 

Arbeidsgiverpolitikken vår handler om å utvikle disse relasjonene: 

 • relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt 
 • relasjonen mellom medarbeider og innbygger/bruker/partner 
 • relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked 

Vår arbeidsgiverpolitikk setter ledere og medarbeidere i sentrum. Vi ser menneskelige ressurser som grunnlaget for utviklingen av gode tjenester til innbyggerne. Et godt samarbeid og åpen dialog mellom politikere, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte er forutsetningen for at vi skal nå målene og lykkes med dem. 

Kompetente og motiverte medarbeidere

Vi er alle medarbeidere og skal være kompetente, motiverte og jobbe for å nå kommunens visjon og verdier.

Våre medarbeidere:

 • blir sett og utfordret 
 • forventes å utvikle seg i jobben ved å holde seg faglig oppdatert og følge utviklingen til faget 
 • opplever at deres kunnskap, evner, verdier og holdninger blir verdsatt 
 • jobber til det beste for arbeidsgiver og fellesskapet 
 • bidrar til en fleksibel og god tjenesteproduksjon  
 • er lojale mot politiske og administrative beslutninger 
 • følger lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet 
 • kommuniserer og samhandler godt med ledere og kollegaer 
 • tar ansvar for eget jobbnærvær 

God ledelse

Våre ledere skal lede sine ansatte etter verdiene organisasjonen står for. Lederne våre skal være bevisste sitt ansvar, samarbeidsvillige, initiativrike og profesjonelle. Ledere sikrer ansatte reell innflytelse på arbeidsplassene gjennom tillitsvalgtordningen.

Dette kjennetegnes ved at våre ledere:

 • kjenner og er bevisste sin rolle som samfunnsaktør og tjenesteleverandør 
 • forstår helheten av kommunens oppgaver 
 • leder sine ansatte til det beste for arbeidsgiver og i kommunens felles retning 
 • jobber for en bærekraftig utvikling  
 • har fokus på forbedring og utvikling 
 • sørger for at ansatte får brukt sin kompetanse 
 • gir ansatte muligheten til faglig utvikling 
 • deltar på lederutvikling og lederoppfølging for å oppnå helhetlig forståelse av organisasjonen 
 • holder seg faglig oppdatert innen både ledelse og fagområdet de leder 
 • legger til rette for et godt arbeidsmiljø  
 • er etisk bevisste og setter av tid til etisk refleksjon 
 • legger til rette for mangfold i forhold til alder, kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell legning 

Last ned vår lederplakat (PDF, 6 MB).

Mangfold og inkludering

Ledere har fokus på og legger til rette for likestilling, inkludering og mangfold. Vi er en trygg og meningsfull arbeidsplass for alle. Medarbeiderne har respekt for hverandre og verdsetter kollegaene sine. 

Dette får vi til ved å:

 • ha nulltoleranse for mobbing, trakassering og seksuell trakassering 
 • likestille i lønnsspørsmål 
 • likebehandle i rekrutterings- og ansettelsesprosesser i forhold til alder, kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell legning 
 • synliggjøre arbeidsgivers behov for kompetanse 
 • fokusere på holdninger og kultur som bidrar til inkludering og stopper ubevisst diskriminering 
 • jobbe med sertifisering for «Likestilt arbeidsliv» 

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Likestilling og mangfold forståes i denne sammenheng bredt, og dekker blant annet  

 • kjønn 
 • etnisitet 
 • funksjonsnedsettelse 
 • seksuell orientering 
 • alder 

Et særskilt innsatsområde under likestilt arbeidsliv er rekruttering. For å øke mangfoldet blant ansatte vil vi innenfor dette området jobbe videre med særskilte tiltak som å øke antall praksisplasser i kommunen, definere språkkrav til ulike stillinger og øke forståelsen blant ledere og medarbeidere om mangfold som verdi i seg selv.  

Heltidskultur

Hele stillinger er det beste for brukere, arbeidsgiver og den ansatte. Heltidskultur gir høyere kvalitet i tjenestene våre og stillinger som ansatte kan leve av.  

Ansatte i heltidsstillinger gjør oss:

 • til en attraktiv arbeidsgiver 
 • til en god tjenesteleverandør med fornøyde brukere 
 • mer effektive i tjenestene våre 
 • faglig sterke 
 • bedre til å utnytte ubrukt kompetent arbeidskraft 
 • bedre på å bygge en solid arbeidsplass med god ledelse 
 • til en arbeidsgiver med trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår

Digitalisering og innovasjon

Når vi jobber med digitalisering og innovasjon får innbyggerne bedre tjenester og vi styrker organisasjonen vår ved å bruke ressursene mer effektivt. Brukernes behov skal være i sentrum. 

Dette gjør at vi:

 • forvalter ressurser på en mest mulig effektiv måte 
 • er nyskapende i tjenesteutviklingen 
 • fokuserer på bærekraftig utvikling og samtidig ivareta god kvalitet i tjenestene 
 • tar i bruk ny teknologi 
 • bidrar til kompetanseheving blant medarbeidere 
 • sikrer godt personvern og god informasjonssikkerhet 
 • skaper sunn kultur for deling og læring 
 • enklere kan ha dialog og samhandling med innbyggere og samarbeidspartnere 

Medvirkning

Arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Vi sikrer medvirkning gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger. Fagbevegelsen er en samfunnsaktør og det skal legges til rette for at tillitsvalgte alltid er aktive medspillere 

Dette gjør at:

 • arbeidsgiver på alle nivåer opptrer tydelig, forutsigbart og åpent overfor medarbeidere og tillitsvalgte 
 • vi sammen skaper et godt omdømme gjennom respektfull kommunikasjon  
 • vi etablerer tillitsfulle relasjoner med hverandre og omverdenen 
 • kvaliteten på tjenestene øker 
 • det er lavere terskel for samskaping mellom innbyggere, private, frivillige og andre ikke-offentlige aktører 

Etisk refleksjon

Dette avsnittet har bystyret bestemt at også skal gjelde for folkevalgte. 

Arbeidet vårt berører alltid andre mennesker. Etikk gir deg som medarbeider et grunnlag for refleksjon i jobben din. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir best sammen med andre, også for folkevalgte.

Ytringsfrihet

Som folkevalgte, ledere og medarbeidere i Arendal kommune har vi full frihet til å delta og engasjere oss på vegne av kommunen og som privatpersoner. Vi ønsker en aktiv og levende offentlig debatt med mange stemmer. En slik levende og offentlig debatt er avhengig av trygghet og et godt klima. Derfor er det viktig med høy etisk bevissthet.  

Vår etiske bevissthet

Folkevalgte, ledere og medarbeidere må være bevisste på at det de gjør er grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger til kommunen. Derfor må vi være lojale mot politiske og administrative beslutninger i samsvar med samfunnsmandatet og gjeldende yrkesetikk. Du må kunne stå for dine egne handlinger og vurderinger. Det du gjør bør tåle en etisk refleksjon der du i forkant vurderer om det arbeidet du utfører:  

 • samsvarer med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 
 • samsvarer med gjeldende vedtak 
 • er rimelig for dem det angår 
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn 
 • tåler offentlig oppmerksomhet 

Om korrupsjon spesielt (fra kommunens personalhåndbok)

 • Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 
 • Personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksfremlegg eller vedtak, skal også unngås. 
 • Gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til eller som av giveren er ment å påvirke arbeidet, skal ikke mottas. 
 • Stillingen må ikke brukes til å skaffe seg en uberettiget fordel. 

Som ansatt skal du bry deg

 • Vær modig og ta ansvar for ditt bidrag på arbeidsplassen. 
 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. 
 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning. 
 • Vurder og kommuniser risiko. 
 • Følg føre-var-prinsippet. 

Vær en god yrkesutfører

Vær troverdig og gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til arbeidsplassen din. 

 • Opptre med integritet og åpenhet.  
 • Vær lojal og pålitelig.  
 • Vis respekt og tillit.  
 • Samarbeid med andre, vær støttende og gjør andre gode.  
 • Du har rett og plikt til å si ifra om farlige og kritikkverdige forhold. 
 • Bidra til en levende læringskultur gjennom å aktivt melde avvik og forslag om forbedringer.

Andre reglement og regler

 • Arbeidsreglement vedtatt av bystyret 30.1.2020 
 • Varslingsrutiner for varsler og for mottaker av varsel etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A vedtatt av bystyret 25.1.2018
 • Rutiner for avviksbehandling vedtatt av AMU 9.1.2019

Andre regler og rutiner for ansatte i kommunen ligger i kommunens personalhåndbok.