Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp

Endring av reguleringsplan. Formålet er å justere formålsgrensene. Klagefrist er  1. mars.

Administrasjonen vedtok 7. februar 2024 å endre reguleringsplan for Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp, sak 23/23801.

Formål

Formålsgrensene i planen justeres slik at de regulerte formålene gjenspeiler situasjonen slik den er bygget og blir brukt. Justeringen av formålsgrensene muliggjør også et ryddig eierforhold i planområdet.»

Klagefristen er 1. mars 2024

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Arendal kommune. 

Send klage på e-post

postmottak@arendal.kommune.no

Send klagen pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Sakens dokumenter

Vedtatt plan

Bystyret vedtok i møtet den 5. mars 2020, PS 20/34,  ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt bygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling.

Byggetomta ligger nordøst for sykehuset, der det er et fjellparti. Det er foreslått at bygningen kan plasseres langs fjellpartiet og vende mot nord og vest, slik at det kan være mulig å bygge en forbindelse til sykehuset, enten som bro eller som kulvert. Deler av grøntområdet mellom sykehuset og Klinkenberg kan beholdes som nå. 

Klage/innløsning/frist

Klagefrist var innen 6. april 2020. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Sakens dokumenter