Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp

Bystyret vedtok i møte den 5. mars 2020, PS 20/34,  ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt bygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling.

Område

Byggetomta ligger nordøst for sykehuset, der det er et fjellparti. Det er foreslått at bygningen kan plasseres langs fjellpartiet og vende mot nord og vest, slik at det kan være mulig å bygge en forbindelse til sykehuset, enten som bro eller som kulvert. Deler av grøntområdet mellom sykehuset og Klinkenberg kan beholdes som nå. 

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 6. april 2020.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.