Østregate 18 og Munkejordet 2

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er fortetting. Frist for merknader 13. januar 2023.

På vegne av forslagsstiller Østre gate 18 AS representert ved Tomstad AS, kunngjøres oppstart av planarbeid, iht. pbl. § 12-8. Det er ikke krav om konsekvens-utredning.

Området

Planen omhandler i hovedsak eiendommene Østre gate 18 og Munkejordet 2 som da planlegges med ny bebyggelse. I tillegg er medtatt arealer av tilliggende veikryss for tilrettelegging i området mht. biltrafikk og myke trafikanter. Videre er medtatt noe av kommunens areal mot Fløyheia for å sikre god adkomst / gangbro samt kontroll mot eventuell fare for steinras.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting ved etablering av nytt leilighetsbygg med parkering i kjeller. Bygningen blir i flere etasjer, men avtrappes mot småhusbebyggelsen i Munkejordet. Det er planlagt med grønne takterrasser og gangbro over til Fløyheia.

Merknader/frist 13. januar 

Har du innspill/merknader til planarbeidet sendes de til Tomstad AS. Henvendelser på tlf. til Svein Erik Tomstad, tlf. 90 77 99 20.

Send innspill pr. post 

Tomstad AS, Storgaten 33, 4876 Grimstad.

Send innspill pr. e-post

post@tomstad.no