Myrlid

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader 21. mai.

Det varsles, på vegne av Myra utvikling AS, om at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for Myrlid,  jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Oppstartsmøte for reguleringsarbeidet ble avholdt mellom Arendal kommune og plankonsulent den 5. mars 2021. Konklusjonen av møtet ble at kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Område

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt nedenfor og omfatter eiendommene gnr./bnr. 39/7, 39/15 og 38/53 og deler av 38/250 i Arendal kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur i området. Boligbebyggelsen ønskes etablert i form av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Boligområdet vil bestå av tett og lav bebyggelse med tunløsninger som skaper attraktive og inkluderende områder. Det anslås at det i området vil etableres i overkant av 50 boenheter. 

Deler av planområdet inngår i reguleringsplan for Gunhildsbu som er vedtatt i 1986. Planen hjemler skogbruk. Resterende deler av planområdet er uregulert. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse (del av B50). Deler av området påvirkes av faresone høyspent (H370). 

Merknader/frist

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 21. mai 2021 til:
Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre F. Balchen på telefon (466 29 844) eller e-post endre@planfolket.no