Hove leir - fotballhall

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for område vist på kartutsnitt over, jf. pbl. § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl. § 12-3. Forslagsstiller er Hove Drifts- og utviklingsselskap as.

Det er avklart med Arendal kommune at utarbeidelse av reguleringsplan for området ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Formålet med planarbeidet er å hjemle oppføring av fotballhall med 7’bane innenfor området. Hallen planlegges benyttet til trening for aldersbestemte lag og seniorlag til Trauma IF på vinterstid, og av Hove Drifts- og utviklingsselskap på sommeren.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et informasjonsmøte i Hove Leir, onsdag 29. januar.

Merknader/frist

Har du spørsmål til planarbeidet kan de rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf. 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 13. februar til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal.