Vindholmen

Områdeplan for Vindholmen ble vedtatt av bystyret 15. februar 2018, sak 18/15, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Området omfatter hele Vindholmen med sjøarealer og deler av vei, totalt 145 daa, hvorav 84 daa er på land.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for inntil 700 boliger og noe næringsformål.
Det skal legges opp til høy arealutnytting med en variasjon av boliger, samt gode uteareal og møteplasser for beboerne.

Det skal etableres et offentlig friområde, Løkholmen, for opphold, lek og bading.  Deler av området har krav om ytterligere detaljregulering.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.