Strømsbusletta

Arendal bystyre vedtok i møte 26. mars 2015, PS 15/45 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. 

Formål/område

Legge til rette for en ny bydel med høy utnyttelse, blandete funksjoner og oppgradering av vegsystemet inklusive ny rundkjøring. Planområdet er på ca. 80 daa.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.