Spillemannsbakken

Arendal bystyre vedtok i møtet 6. september 2018, PS 18/111, nevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet er på 3,6 daa og ligger på Tromøy, like øst for Færvik bo- og omsorgssenter.

På hver side av eksisterende enebolig planlegges til sammen 7 nye boenheter i småhusbebyggelse. Eksisterende garasje rives. Området får adkomst fra veien inn til nye Roligheten skole, via avkjørselen til Færvik bo- og omsorgssenter.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.