Skoghaven

Arendal bystyre vedtok i møtet den 23. juni 2016, PS 110/16, reguleringsplan for Skoghaven, datert 06.08.2015, jf.  pbl. § 12-12. Planen ble vedtatt med enkelte endringer. Plankartet og reguleringsbestemmelsene er revidert den 29.06.2016 ihht vedtaket. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Endring, administrativt vedtak: 26. februar 2019, sak 19/1132.
Kort beskrivelse: Tilrettelegging for g/s-vei fra Holtet til Skudereis. Se egen plan Fv. 409 Holtet-Skudereis.

Beskrivelse

Planområdet ligger ved Rørendalsbukta, mellom Tybakken og Vågsnes, Tromøy. Reguleringsplanen omfatter ca 50 dekar. Området er fra før bare bebygd med en håndfull eldre hytter. Planen legger til rette for boliger i konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, ca 46 boenheter.