Marisberg

Arendal bystyre vedtok i møte den 17. november 2011, sak 151/11 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Planen tillater oppført ca. 500 boenheter med tilkjørselsveg, gang- og sykkelveg, småbåthavn, friområde sjø og opparbeidelse av større lekeområde. I tillegg er flere områder regulert til verneområder for natur i sjø og på land, samt for kulturvernminner.