Kuviga

Arendal bystyre vedtok i møtet den 27. januar 2011, sak 11/16 ovennevnte detaljplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål istedenfor kontor/forretning/hotell/industri, som var gjeldende formål i gammel plan.