Kjørvigen hyttefelt

Arendal bystyre vedtok den 25.04.2013, PS 13/57 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Planen legger til rette for etablering av 39 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse. Det legges også opp til å utvide de eksisterende småbåthavnene på begge sider av Hølen. Planen tilrettelegger for etablering av lekeplasser, sandvolleyballbane og badeplass innerst i Hølen.

Klage/frist

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Innløsning/ersatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.