Holmen, Kilsund

Arendal bystyre har i møte den 20. juni 2019, PS 19/123, vedtatt plan for Holmen, Kilsund med tilhørende bestemmelser. Vedtaket er  iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket ble gjort med følgende endring: f_T1 må inn i avtalen som skal tinglyses.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for å rive eksisterende kontorbygg på østsiden av fylkesvei 122, og føre opp et boligkompleks med inntil 24 boenheter. Her er det også regulert inn flytebrygge til boligene, forlengelse av eksisterende brygge samt eksisterende bensinstasjon og marina. Det er innregulert en turvei langs sjøen, som sammen med et område ytterst på odden blir beholdt tilgjengelig for allmennheten.

På vestsiden av fv 122 er det regulert for eksisterende forretning, parkering, brygger og en eksisterende bolig.

Innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.