Heftingsdalen

Arendal bystyre har i møte 26. mars 2015, PS 15/51 vedtatt ovennevnte områdeplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12 i pbl. Vedtaket betyr at områdeplanen med bestemmelser er endelig.

Planområdet ligger i området som eksisterende renovasjonsanlegg ligger i dag, i hovedsak vest for eksisterende anlegg mot planlagt tilførselsveg E18 – Krøgenes. Arealet utgjør et område på ca. 600 daa. Området er regulert til nærings- og renovasjonsområder. Adkomst til området blir fra nye E18.