Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 27. oktober 2022, PS 222/189 ovennevnte plan, Del 1: Merdø, med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å bevare områdets særpregede kulturmiljø og kultur- og kystlandskap. 

Hovedhensikten med planen er:

  • å legge til rette for at det kan etableres et nytt eller oppgradert ferjeanløp 
  • å legge til rette for rivning og/eller gjenoppbygging av offentlige brygger og kaier 
  • å legge til rette for noe oppgradering av gangvei

Område

Planområdet omfatter alt av historisk bebyggelse på nordsiden av øya. Størrelsen på planområdet er 110 daa, hvorav ca. 53 daa er på land.

Klage, innløsning/erstatning, frist

Vedtaket kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist innen 28. november 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.