Hastensund Terrasse

Arendal bystyre vedtok i møte 10. desember 2009, PS 151/09 nevnte reguleringsplan med bestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av 5 eneboliger.
Planområdet omfattet gnr. 224, bnr. 253, 331, 46 m. fl. og dekker ca. 9 daa. Deler av Fylkesvei 193 inngår i planområdet.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter pbl. § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.