G/S-veg langs fv. 127 - Vatnebu-Vindkoll

Bystyret vedtok i møtet den 31. august 2017, PS 17/107, ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. §12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med kart og bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Statens vegvesen kan etablere g/s-veg/fortau langs med fv.127 fra Vatnebu til Vindkoll. Strekningen er på om lag 900m og strekker seg fra kryss fv. 410/fv. 127 i nord og ned til Flosta bo og omsorgssenter i sør.

Klage/frist

Frist for klage var innen 29. september 2017.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.