Bomsholmen 6

Bystyret vedtok i møte 18. juni 2020, PS 20/125, reguleringsplan for Bomsholmen 6. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område/formål

Planområdet ligger ved Nidelva mellom E18 og Hammeren bro. Planområdet omfatter eiendommen Bomsholmen 6 som er en boligtomt på 2,8 daa, inkludert areal i sjø. Området grenser inn mot Bomsholmen museum.

Planen legger opp til rivning av eksisterende enebolig og oppføring av to nye eneboliger med tilhørende infrastruktur.

Klage/innløsning/frist

Frist for å klage på vedtaket var 17.  juli 2020, 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.