Arendal Idrettspark, byggetrinn 2

Arendal bystyre vedtok i møte den 27.08.2015 PS 15/132 nevnte detaljreguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for flytting av landslinjer i anleggsfag, bygg- og anleggsfag og faget arbeidsmaskiner som tidligere var knyttet til Blakstad videregående skole, ned til Sam Eyde videregående skole på Myra.
  • Det er også lagt til rette for å bygge en klatrehall i tilknytning til idrettshallen. Lokalisering av turveiene i området er koordinert med reguleringsplanarbeidet.

Det er lagt opp til 3 byggeområder for offentlig undervisningsformål. Innenfor områdene skal det oppføres skolebygg med klasserom, grupperom, garderober, kontorer, verksteder, vaskehall, garasjer m.m. I tillegg skal det etableres øvingsområde for anleggslinjen. 

Område

Planområdet ligger nordvest for Sør Amfi og Sam Eyde videregående skole, har et areal på ca. 100 daa, og omfatter eiendommene gnr/bnr 39/3, 443/171, 38/147, deler av 38/252 m.fl.

Klage/klagefrist

Du kan påklage vedtaket til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendesinnen 28.09.2015 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.